Mina sidor

Mikroproduktion av el

Vi vill att fler ska kunna producera sin egen el så att vi tillsammans hjälps åt att skapa ett hållbart energisystem. Nedan har vi samlat den viktigaste informationen till dig som vill bli mikroproducent av el i vårt nätområde. Om du inte hittar det du söker, ring oss gärna.

Vad är mikroproduktion?
Med mikroproduktion avses en elproduktionsanläggning som installeras i en elanläggning med en säkring på högst 63 A eller en effekt på högst 43,5 kW i anslutningspunkten till elnätet. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare. Elproduktionen skall i första hand avse eget bruk. För dig som planerar en större anläggning än ovan är nästa steg så kallad småskalig elproduktion. Kontakta oss för information om regelverket kring detta.

Bygglov
Kontakta din kommun för att kontrollera om det krävs bygglov för din planerade elproduktion.

Tillverkare/försäljare
Kontakta olika tillverkare/försäljare för att jämföra pris och prestanda. Kontrollera att produkterna är CE-märkta. Anläggningen ska anslutas fast till elnätet, stickproppsanslutning är inte tillåten.

Elinstallatör
Anlita en behörig elinstallatör för det elektriska arbetet på din elanläggning. Elinstallatören följer de regler som gäller för installation av en elproduktionsanläggning. Bland annat ska det gå att koppla ifrån elproduktionen på ett enkelt sätt och det ska framgå genom skyltning att det finns elproduktion i installationen, bland annat i mätarskåpet.

En anläggning över 4 kW skall inkopplas på tre faser. En anläggning på 4 kW eller mindre kan inkopplas på en eller tre faser.

Elinstallatören skickar in en Föranmälan till oss med uppgifter om anläggningen och tidplan. Vi svarar med ett Installationsmedgivande. När installationen är klar skickar elinstallatören in en Färdiganmälan att anläggningen är klar. Vi byter då din elmätare för att kunna mäta din elproduktion.

Elmätare
Elmätaren i en produktionsanläggning måste registrera både uttag av el från elnätet och inmatning av el till elnätet. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme. Vi måste därför byta din elmätare för att uttag och inmatning ska registreras korrekt.

Vad kostar det?
• Vid inkoppling till ett befintligt elabonnemang utan ökning av säkringsstorlek blir det ingen utökad anslutningsavgift.
• Din fasta och rörliga elnätsavgift blir oförändrad om du inte ändrar säkringsstorlek.
• Mätarbytet är kostnadsfritt.

Vilka intäkter får jag?
Merparten av din elproduktion förbrukas normalt av dina egna elapparater och dina avgifter för elhandel och elnät minskar därmed. Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas överskottet in till elnätet. Inmatningen till elnätet registreras av din nya elmätare och vi ersätter den med aktuellt elpris på den nordiska elbörsen, månadsmedelspot elområde 3. Aktuellt pris månad för månad hittar du på Nordpools hemsida. Avräkning av den inmatade elen sker på varje elfaktura.

En skattereduktion för inmatad el till elnätet erhålls för producenter av el som har en säkring om högst 100 A i anslutningspunkten till elnätet. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och erhålls som ett avdrag i din självdeklaration från Skatteverket. Skattereduktionen ges till både privatpersoner och företag. Elnätsägaren är skyldig att lämna en kontrolluppgift över inmatad el till Skatteverket och avdraget kommer som en förtryckt uppgift på din deklaration om du är en fysisk person. Juridiska personer får ej uppgiften förtryckt utan behöver deklarera den själv. Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar som har matats in i anslutningspunkten till elnätet, dock högst så många kilowattimmar som har tagits ut i anslutningspunkten under året. Maximal skattereduktion är 30 000 kWh (18 000 kr). Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Kontrollera med din nätägare hur stor nätnyttoersättning du får. Du som är nätkund till Varbergsortens Elkraft får 1,7 öre/kWh exkl. moms i nätnytta, på grund av minskade kostnader för elnätsinköp från överliggande nät som din elproduktion ger oss.

Om du har en stor solelanläggning kan du vara momspliktig för din försäljning av el till elhandlare och nätföretag. Den som har en total försäljning som överstiger 30 000 kr/år är momspliktig och måste därför vara momsregistrerad. Den som har en försäljning om högst 30 000 kr per år kan erhålla momsbefrielse. Meddela alltid din elhandlare och nätägare om du är momsbefriad eller ej. Har du tidigare varit momsregistrerad, men uppfyller kraven för momsbefrielse, kan du avregistrera dig för moms hos Skatteverket på blankett SKV 469. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Elcertifikat
Om din elproduktion är förnybar har du möjlighet att få elcertifikat genom att ansöka om detta hos Energimyndigheten. Ersättningsnivån är för närvarande ca 1 öre/kWh. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Varbergsortens Elkraft rapporterar elcertifikatsgrundande mätvärden till Svenska Kraftnät. Detta görs kostnadsfritt vid användning av den elmätare som sitter i anslutning till vårt elnät. Du får då elcertifikat för den el som levereras till vårt elnät, men dock inte för den eventuella elproduktion som förbrukas i din anläggning.

Vill du erhålla elcertifikat för hela produktionen så måste en godkänd mätare sättas upp i anslutning till produktionskällan, en så kallad elcertifikatmätare. Denna mätaren ägs ej av Varbergsorten. Kostnad och installation av elcertifikatmätaren tillkommer och den skall utföras av en behörig elektriker.

Ansökan om att erhålla elcertifikat görs via blankett som finns på Energimyndighetens hemsida. På ansökan är det viktigt att ange korrekta uppgifter om Nätomr-ID, anläggnings-ID och Ediel-ID. En solcellsanläggning har ett anläggnings-ID för elproduktion och ett anläggnings-ID för elanvändning. Eftersom certifikaten tilldelas utifrån anläggningens elproduktion är det anläggnings-ID för produktion som ska anges på ansökan. Detta erhålls först efter att vi har bytt ut din elmätare. Kontakta oss om du är osäker på vilket anlägggnings-ID och Ediel-id som du skall ange på formuläret.

För att få tillgång till elcertifikaten krävs ett konto i elcertifikatregistret (Cesar) som är energimyndighetens webbplats för hantering av elcertifikat. Är du privatperson får du automatiskt ett konto i Cesar när din anläggning blivit godkänd för elcertifikat. Är du företagare behöver du skicka in en anmälan om certifikatkonto. Läs mer på Cesars hemsida.

Statligt investeringsstöd samt ROT-avdrag för solceller
Den 1 jan 2021 ersattes solcellstödet till privatpersoner med ett avdrag för gröna investeringar. Stödnivån ligger på 15 procent med en maxnivå på totalt 50 000 kronor per person och år. Avdraget fungerar som rot - och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.
För företag och kommuner förlängs solcellsstödet med en ny stödnivån på 10 procent. Installationerna ska senast vara slut förda den 30 september 2021.
Den 1 jan 2021 ersattes det tidigare batteristödet till privatpersoner med ett avdrag för gröna investeringar. Avdraget fungerar på liknande sätt som rotavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. För energilagring är stödnivån på 50 procent och får högst uppgå 50 000 kronor per person och år.
 

Beskattningskonsekvenser för jordbruk
Läs mer på Skatteverkets hemsida om beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet.

Mer info om solceller
Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur solceller fungerar.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.