Mina sidor

Personuppgifter - behandling

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om hur den ska tillämpas samt vilka rättigheter som den enskilde har. Nedan sammanfattas Varbergsortens Elkrafts samt Varbergsortens Elförsäljnings rutiner för att följa Dataskyddsförordningen.
 
Ändamål

Varbergsortens Elkraft och Varbergsortens Elförsäljning samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal eller rättslig förpliktelse samt ge en bra service till medlemmar och kunder.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för marknadsföringsändamål, marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter.

Insamling

Personuppgifter samlas in och sparas i datasystem, i digitala filarkiv och/eller i pappersarkiv.

Behandling
Följande principer följs vid behandling av personuppgifter:
 • uppgiftminimering, d.v.s. endast uppgifter som krävs för ändamålet samlas in
 • felaktiga uppgifter, raderas eller rättas
 • uppgifter som inte behövs längre, raderas
 • uppgifter skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse
   
Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträde

Varbergsorten är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas. Det finns ett flertal underleverantörer som får tillträde och även behandlar Varbergsortens personuppgifter. Underleverantörerna blir då personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas med dessa.

Registerutdrag

Varbergsorten tillhandahåller registerutdrag med samtliga behandlade personuppgifter till den person som efterfrågar det. Uppgifterna lämnas ut på kontoret mot uppvisande av legitimation eller skickas till folkbokföringsadress. Uppgifterna kan även skickas med e-post om det kan säkerställas att e-postadressen tillhör den person som efterfrågar uppgiften.

Individens rättigheter

Varje person kan be att få felaktiga uppgifter rättade samt komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Varje person har rätt att begära överföring av personuppgifter till tredje part, så kallad dataportabilitet, då det är tillämpligt.

Varje person har rätt att be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:
 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 

Varje person som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Säkerhet

Behörighetsnivåer finns till samtliga Varbergsortens IT-system. En bedömning görs för varje anställd vilka system och vilken behörighetsnivå som denne ska ha i respektive system. Personuppgifter skyddas från externt dataintrång genom brandväggar.

Misstanke om en personuppgiftsincident, till exempel dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, ska dokumenteras och anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.

Frågor?

Vid frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter, kontakta oss gärna på telefon 0340-64 64 00 eller e-post kundtjanst@vbgelkraft.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.