Mina sidor

Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening

Föreningens ändamål och verksamhetsområde
"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, producera och distribuera energi samt driva därmed förenlig verksamhet."

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som beslutar om stadgar, utser styrelse med mera. Verksamheten styrs dessutom av ett antal lagar och bestämmelser, som lag om ekonomiska föreningar, bokföringslag, ellagen med flera.

Föreningen har nätkoncession och får bedriva nätverksamhet inom ett område nordost om Varbergs tätort med en area av ca 700 km2, till och med den 12 juli 2029.

Medlemmar/ägare
Föreningen och tillgångarna ägs av våra 2 900 medlemmar. Alla som har en elnätsanslutning till Varbergsortens elnät kan bli medlemmar. Insatsens storlek bestäms av amperestyrkan på huvudsäkringen.

Medlemsdemokrati
En av grundtankarna i den ekonomiska föreningsrörelsen är medlemsdemokratin. Föreningens grundare, liksom nuvarande styrelse, har strävat efter att nå detta mål genom att utse förtroendevalda jämnt fördelade inom det geografiska området.

Medlemmarna har rösträtt vid val av fullmäktige för sitt distrikt, som sker vid distriktsmötet vart tredje år. De som valts till fullmäktige samlas varje år för att utöva ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och fattar beslut enligt föreningens stadgar. Däri ingår bland annat att utse styrelse. Ledamöter i styrelsen väljs på två år.

Kunder
Föreningens kunder är dels Varbergsortens Elkrafts elnätskunder, dels dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning AB:s elkunder. Varbergsortens Elförsäljning har kunder, både inom och utanför Varbergsortens Elkrafts nätområde.

All elnätsverksamhet i Sverige är monopol med tillsyn från Energimarknadsinspektionen. Elhandel sker däremot på en konkurrensutsatt marknad.

Organisation
All personal är anställd i föreningen och sköter de båda dotterbolagen Varbergsortens Elförsäljning AB och Varbergsortens Elproduktion AB på entreprenad.

Nätverksamhet
Föreningen äger elnätet, som omfattar cirka 215 mil ledning. 90 % av ledningarna är jordkabel, 7 % hängkabel och endast 3 % är friledning. Antalet nätstationer är cirka 750 st med transformering från 10 kV till 0,4 kV.

I nätet finns cirka 11 500 uttagspunkter (nätkunder), varav 24 st är högspänningskunder 10 kV och övriga lågspänningskunder 400 V. Den största uttagspunkten är på ca 3,8 MW och den totala nätleveransen är cirka 210 GWh/år.

Inmatning till elnätet sker genom 7 st abonnemang från överliggande regionnät samt från elproducenter som är anslutna inom Varbergsortens nätområde. Elproducenterna består av en vindkraftpark med 6 st 2 MW verk, 7 st mindre vattenkraftverk, 1 st mindre vindkraftverk samt ca 400 st solcellsanläggningar.

Elhandelsverksamhet
Elhandeln sköts via det helägda dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning AB. Bolaget startades i samband med avregleringen av elmarknaden 1996.

Bolagets uppgift är att sälja el till i första hand föreningens nätkunder, men även till externa kunder som väljer oss som elleverantör. All verksamhet i bolaget bedrivs i en öppen och konkurrensutsatt marknad.

Bolagets marknadsandelar har legat på en hög nivå sedan starten 1996. Bolaget har inget eget balansansvar utan köper denna tjänst (för närvarande Eon). Detta innebär att vi inte är egen aktör på elbörsen Nord Pool. Antalet elhandelskunder är ca 8 500 st med en energiomsättning på ca 120 GWh/år.

Elproduktion
År 2001 förvärvades samtliga aktier i Minikraft i Veddige AB, med vattenkraftstationer i Veddige och Horred. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Varbergsortens Elkraft och bytte namn till Varbergsortens Elproduktion AB år 2021. I bolaget finns i dag ett vattenkraftverk och 5,75 vindkraftverk och den totala elproduktionen är ca 21 GWh/år, läs mer - produktion.

Fiberverksamhet
Föreningen äger två fibernät med totalt ca 200 anslutningar. Fibernäten övertogs 2019 av Kullaslätts Fibernät ekonomisk förening samt 2021 av SURV Fibernät. Föreningen har en ambition att i framtiden ta över fler fibernät inom verksamhetsområdet. Läs mer om fiberverksamheten.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.